2018-09-10

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z inną spółką

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000389370, w oparciu o art. 521 KSH po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Fundusz Hipoteczny DOM S.A. [Spółka Przejmująca] z Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna SKA z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000354255 [Spółka Przejmowana] na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 26 czerwca 2018 r., opublikowanym na stronie internetowej www.funduszhipoteczny.pl/dlainwestorow/. Jednocześnie Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że od dnia 27 sierpnia 2018 r. do dnia 28 września 2018 r. akcjonariusze będą mogli zapoznać się z następującymi dokumentami opublikowanymi na stronie internetowej www.funduszhipoteczny.pl/dlainwestorow/:
1) planem połączenia,
2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządu z działalności Spółki Przejmującej za lata obrotowe 2017, 2016 i 2015,
3) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządu z działalności Spółki Przejmowanej za lata obrotowe 2017, 2016 i 2015,
4) projektem uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu,
5) projektem uchwały Społki Przejmowanej o połączeniu,
6) tekstem jednolitym Statutu Spółki Przejmującej,
7) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2018 r.,
8) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018 r.,
9) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018 r.,
10) sprawozdanie zarządu Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia
11) sprawozdanie zarządu Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia
12) opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia

Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o Połączeniu, zwołane zostało na 28 września 2018 r i rozpocznie się o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

Niniejsza informację opublikowano w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 521 KSH.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
na dzień 28 września 2018 roku, godz. 10:00 w siedzibie Spółki