Szanowni Państwo,

gdy w 2012 roku przeprowadzaliśmy pierwszą publiczną emisję akcji Funduszu Hipotecznego
DOM S.A. zakładaliśmy, że do końca 2015 roku liczba zawartych przez naszą Grupę Kapitałową
umów hipoteki odwróconej osiągnie co najmniej 500 szt., a tym samym portfel zarządzanych
przez nas nieruchomości przekroczy 100 mln złotych. Struktura organizacyjna i skala działań
marketingowych była dostostosowana do przewidywanej skali działalności, która przy tak
ogromnym potencjale rynku wydawała się w naszym zasięgu. Jednocześnie naszym celem było
zachowanie co najmniej 30-40% udziału w rynku.

Dzisiaj możemy stwierdzić, że założonego planu nie udało się osiągnąć. Co prawda nasz udział w
profesjonalnym rynku hipoteki odwróconej wynosi blisko 70%, jednak wartość portfela
nieruchomości, zarządzanego przez Grupę Kapitałową, jest o ponad 50% mniejsza od naszego
planu. Przewidywania dotyczące struktury naszej grupy docelowej, średniej wartości
nieruchomości w portfelu, wieku klientów, dla których nasza oferta będzie atrakcyjna – okazały
się trafne. Nasz model statystyczny oraz model wyceny kontraktów, pomimo ich innowacyjności
wynikającej z pionierskiego charakteru Spółki i rynku hipoteki odwróconej, pokazują prawidłowy
stan oraz zmiany aktywów, którymi zarządzamy.

Pod koniec 2013 roku, dostrzegając trudności w realizacji wspomnianego planu, rozpoczęliśmy
dostosowywanie struktury organizacyjnej do wielkości rynku. Pomimo, że nie zrealizowaliśmy
planu w zakresie liczby i łącznej wartości zawartych umów, dzięki przeprowadzeniu w latach
2014-2015 głębokiej restrukturyzacji kosztów operacyjnych, administracyjnych i przede
wszystkim marketingu i sprzedaży, udało nam się zbliżyć do punktu, w którym nasza Grupa
Kapitałowa osiąga punkt równowagi finansowej.

Rok 2016 rok to dla Grupy Kapitałowej czas wdrożenia nowej strategii sprzedaży, zwiększanie nie
tylko liczby, ale i dynamiki wzrostu liczby podpisywanych umów hipoteki odwróconej oraz stałe
dbanie o zachowanie równowagi finansowi. Nie możemy też zaniedbać procesu uregulowania
rynku i zamierzamy aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym związanym z „Ustawą o
dożywotnim świadczeniu pieniężnym”. Dzięki tym wszystkim działaniom liczymy na rozwój
całego rynku hipoteki odwróconej, którego jesteśmy liderem, a w konsekwencji zakładamy wzrost
wartości naszego portfela nieruchomości, a tym samym wzrost wartości Grupy Kapitałowej.

Robert Majkowski
Prezes Zarządu