Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000389370, informuje o dokonaniu w dniu 29 października 2018 r. rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS połączenia Spółki, Funduszu Hipotecznego DOM S.A. ze spółką zależną, tj. Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000354255 [Spółka Przejmowana]. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Spółki Przejmowanej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.