Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 września 2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 28 września 2018 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, nr KRS 0000389370, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 17 czerwca 2011 r., o kapitale zakładowym w kwocie 867 400 zł w całości opłaconym, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 398 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29,


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 8.674.000 akcji, które uprawniają do 8.647.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika