Akcjonariusze

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Total FIZ 7 475 887 86,19% 7 475 887 86,19%
Robert Majkowski    260 000   3,00%    260 000   3,00%
Pozostali    938 113 10,81%    938 113 10,81%
ŁĄCZNIE 8 674 000 100,00% 8 674 000 100,00%
         
SERIA Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A 2 250 000 33,76% 2 250 000 33,76%
Seria B    750 000 11,25%    750 000 11,25%
Seria C    600 000   9,00%    600 000   9,00%
Seria D      64 000   0,96%      64 000   0,96%
Seria E 3 000 000 45,02% 3 000 000 45,02%
Seria F 2 010 000 23,17% 2 010 000 23,17%
ŁĄCZNIE 8 674 000 100,00% 8 674 000 100,00%

Źródło: Fundusz Hipoteczny DOM S.A., stan na 14 czerwca 2018 roku