Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 marca 2014 roku


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 marca 2014 roku, godz. 10:00

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana

Pawła II 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389370, niniejszym działając na podstawie art. 398,
art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz realizując obowiązek Emitenta
określony w § 4 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
informuje, że na dzień 18 marca 2014 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie które
rozpocznie się o godz.. 10.00 w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 29


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 3.600.000 akcji, które uprawniają do 3.600.000 głosów


Projekty uchwał


Planowane zmiany statutu Spółki


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej 


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika