Witamy!

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest pionierem i zarazem największą firmą działającą w obszarze hipoteki odwróconej (rent dożywotnich) w Polsce. Oferta Funduszu skierowana jest do osób starszych – Seniorów pow. 65 roku życia, którzy są właścicielami nieruchomości mieszkalnych i potrzebują dodatkowych źródeł utrzymania. Usługa świadczona przez Spółkę umożliwia Seniorowi wykorzystanie posiadanej nieruchomości i „uwolnienia” jej wartości w postaci otrzymywanych świadczeń pieniężnych. Pozwala to Seniorowi podnieść standard swojego życia i czerpać korzyści ze zgromadzonego majątku w postaci nieruchomości.

Pomimo wczesnego etapu rozwoju rynku usług hipoteki odwróconej w Polsce istnieje wiele czynników świadczących o potencjale dynamicznego rozwoju tych usług w najbliższych latach. Prognozy GUS dotyczące  zmian demograficznych w Polsce wskazują na coraz szybsze starzenie się mieszkańców Polski oraz rosnący odsetek ludzi w wieku emerytalnym. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na spadek zamożności przyszłych emerytów jest pogarszająca się efektywność systemu emerytalnego.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w okresie kilku najbliższych lat planuje realizację dwóch podstawowych celów strategicznych:

  1. wzrost liczby i wartości zawieranych umów z nowymi klientami i uzyskanie dodatniej rentowności,
  2. utrzymanie pozycji lidera na rynku hipoteki odwróconej

NOWE: 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26 czerwva 2019 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, nr KRS 0000389370, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 17 czerwca 2011 r., o kapitale zakładowym w kwocie 867.400,00 zł w całości opłaconym, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych,

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,

które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00

w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29